Działania projektowe:


  • diagnoza potrzeb rozwojowych szkół i przedszkoli, w tym: wywiad z dyrektorem, zebranie informacji o szkole, spotkanie z radą pedagogiczną, wywiad
    z nauczycielami, warsztat diagnostyczno – rozwojowy, określenie priorytetów rozwojowych szkoły/przedszkola,
  • powstanie Rocznego Planu Wspomagania dla każdej szkoły/przedszkola,
  • doskonalenie nauczycieli, w tym warsztaty dla nauczycieli, spotkania grupowe (konsultacje zespołowe, wykłady, seminaria, forum wymiany doświadczeń),
  • pomoc we wdrożeniu do praktyki szkolnej nabytych umiejętności i wiedzy, w tym między innymi: spotkania coachingowe, konsultacje indywidualne oraz porady dla nauczycieli i dyrektorów, zajęcia otwarte, prezentacje, debaty oświatowe,
  • ewaluacja procesu kompleksowego wspomagania szkół/przedszkoli, w tym ewaluacja uzyskanych efektów w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły/przedszkola, opracowanie przez Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (osoba zewnętrzna) sprawozdania z realizacji procesu wspomagania, przedstawienie sprawozdania dyrektorowi i nauczycielom, sformułowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy,
  • utworzenie sieci współpracy i samokształcenia o charakterze przedmiotowym lub problemowym (zespoły nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli współpracujących ze sobą w zorganizowany sposób).